ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ องค์การสุราฯ ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง

              เจ้าหน้าที่ผลิต 3

              ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) 3

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ