ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO)

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 27 เมษายน 2565 การรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) และประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) จำนวน 1 อัตรา นั้น

                  บัดนี้ องค์การสุราฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

 

เอกสารแนบ