ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7

            ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ