โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

                     โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การสุราฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นการบริหารการผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้องค์การสุราทราบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ