ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9

                   องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ