ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่บัญชี

              ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดวัน

เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

              บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ