ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7

                  

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                  บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ