นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

             เพื่อแสดงเจตจำนงการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ