ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่บัญชี

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรารวมทั้งสิ้น จำนวน 3 อัตรา โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 นั้น

                 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 และระดับ 3 จึงขอยกเลิกประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นนักงานองค์การสุรา ทั้งนี้จะดำเนินการประกาศรับสมัครอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ