กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน และตำแหน่งหัวหน้าแผนกสารสนเทศ

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายและรัฐบาลได้ผ่อนปรน ให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด องค์การสุราฯ จึงได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ