ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-6 ไปแล้ว นั้น

               บัดนี้ องค์การสุราฯ จึงขอประกาศรายชื่อ หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา ที่กำหนด 

 

เอกสารแนบ