ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

                  ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา นั้น

                   บัดนี้ องค์การสุราฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300หากไม่มาเข้ารับทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือก

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ