ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานฯ ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน และหัวหน้าแผนกสารสนเทศ

                    ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน และหัวหน้าแผนกสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ