ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-6

               ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ