ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย

                 ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  เป็นพนักงานองค์การสุราฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากฎหมาย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

เอกสารแนบ