ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา และนิติกร ระดับ 3-6 จำนวน 2 อัตรา

                    ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่ง หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา และนิติกร ระดับ 3-6 จำนวน 2 อัตรา
                    บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายและรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด องค์การสุราฯ จึงได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ