ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

               ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” ในวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
                ผ่าน Zoom Webinar พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live: ITAS NACC โดยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับคะแนน ITA Awards ที่ 97.46 อยู่ระดับ AA ลำดับที่ 5 ของกระทรวงการคลัง และลำดับที่ 9 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เข้าร่วมลุ้นรางวัลดังนี้
                              -รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินฯ สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงายและจังหวัด
                              -รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มี่พัฒนาการสูงสุด
                              -รางวัลประเภทเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมิน ในระดับ AA