ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) (เพิ่มเติม)

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (เพิ่มเติม) ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 นั้น

                องค์การสุราฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ