ประกาศ เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งนิติกรระดับ 3-6

                  ประกาศ เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งนิติกรระดับ 3-6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ