ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา (เพิ่มเติม)

              ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ