ประกาศ เลื่อนประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

                  ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-6 และประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยองค์การสุราฯ ได้ประกาศให้ทราบแล้ว นั้น

                  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากขึ้นและเร็วขึ้นจากความรุนแรงของโรคดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การสุราฯ จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.liquor.or.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ