ประกาศ การคิดค้นคุณธรรมอัตลักษณ์ ค่านิยมขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

                   ตามที่เลขานุการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต เกิดปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมี คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและพฤติกรรมเชิงบวกทั้งต่อองค์กรและสังคม รวมถึงการเป็นส่วนร่วมในการคิดค้นคุณธรรมอัตลักษณ์ ค่านิยมขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  นั้น บัดนี้ เลขานุการฯ ขอเผยแพร่ประกาศผลงานชนะเลิศผ่านหน้าเว็บไซต์