การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                  องค์การสุราฯ เล็งเห็นความสำคัญ การปลูกฝั่งค่านิยม ที่เหมาะสม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทุกระดับต้องให้ความสำคัญและพฤติกรรมปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์การสุราฯ โดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นต้นแบบและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ตามทิศทางที่องค์กรกำหนด แล้วถือปฏิบัติจนกลายเป็นวิธีที่สืบทอดที่เข้มแข็งจากรุ่นสู่รุ่น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในระดับบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ