การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การสุราฯ

              องค์การสุราฯ มีนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของ องค์การสุราฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ขององค์การสุราฯ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ผู้บริหาร และพนักงานและลูกจ้างองค์การสุราฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและการรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ