เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ยึดมั่นต่อการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง จึงมุ่งเน้นเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นองค์กรธรรมกาภิบาลและโปร่งใส

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 

ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
               1. ฉบับภาษาไทย
               2. ฉบับภาษาอังกฤษ