ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร

             

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา 
                  บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายและรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด องค์การสุราฯ จึงได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ