ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย และตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฏหมาย

                  ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ ในตำแหน่งพนักงานระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งละ 1 อัตรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศองค์การสุราฯ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
                  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จะคลี่คลาย

 

(เอกสารแนบ)