พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของโครงการระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์

                        องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์" ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และการยอมรับแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากองค์การสุรา ทั้งในประเทศและในระดับสากล
                        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมี นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาและใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Materials, CRMs) เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์