ประกาศ การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร (2 ตำแหน่ง)

                  ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นใบสมัครในแต่ละตำแหน่งเป็นจำนวนมากจึงเลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลาสถานที่คัดเลือก และระเบียบการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ