รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

             ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ  และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ ๓ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา           กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้ 

  1. ช่างเทคนิค (ไอน้ำ/ประปา)   จำนวน 1 อัตรา
  2. ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

(เอกสารแนบ)

ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร https://liquor.thaijobjob.com