รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร

             ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

  1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9  จำนวน 1 อัตรา
  2. หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9  จำนวน 1 อัตรา
  3. หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7  จำนวน 1 อัตรา    
  4. หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7  จำนวน 1 อัตรา   
  5. หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา  
  6. หัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7  จำนวน 1 อัตรา   
  7. หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7  จำนวน 1 อัตรา

 

(เอกสารแนบ)

ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร https://liquor.thaijobjob.com