ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

         ตามที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ตำแหน่งละจำนวน   1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่   26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ๑ อาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ แล้ว นั้น               

                   

         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายนี้  

 

(เอกสารแนบ)