ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

             ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย และระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

              บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

 

เอกสารแนบ