รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

            ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial  Officer – CFO) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

            บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

เอกสารแนบ