รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3) ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

         1.1  เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 

         1.2  พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

         1.3  ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

 

(เอกสารแนบ)

ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร https://liquor.thaijobjob.com