รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร

            ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

  1. หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ ๘                   จำนวน ๑ อัตรา

  2. หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ ๗                                    จำนวน ๑ อัตรา

 

(เอกสารแนบ)

ลิ้งค์ กรอกใบสมัคร https://liquor.thaijobjob.com