สถิติข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

22 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน

725

การนำแอลกอฮอล์ไปใช้งาน

แอลกออฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การนำไปใช้เป็นอาหารและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ถูกนามาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น สุรา เบียร์ โดยมีปริมาณ

แอลกอฮอล์ที่ผสมในเครื่องดื่มต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมในเครื่องดื่มแต่ละประเภท

 

 

แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องดื่ม จะเป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกระบวนการหมัก ส่วนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ (Denature Alcohol) ถูกใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มและอาหารบางชนิด เช่น น้าผลไม้ (Soft drink) และน้าส้มสายชูกลั่นขาว (Distilled white vinegar) นอกจากนี้ยังนำแอลกอฮอล์มาใช้อุปโภคในรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว เช่น น้ำยาบ้วนปาก สเปรย์ฉีดผม ยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด (Astringents) สบู่ล้างมือ สเปรย์กันแดด ยาแก้ไอ เครื่องสาอาง โคโลจน์และน้าหอม ใช้เป็นองค์ประกอบทาง

เคมีและเภสัชกรรม ซึ่งแอลกอฮอล์ที่ทาการแปลงสภาพ มีส่วนผสมระหว่างแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี หรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี, แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 ดีกรี เพื่อป้องกันการรับประทาน สารที่ใช้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ ได้แก่ Bitrex, DEP เป็นต้น 

 

2. การนำไปใช้ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และสาธารณสุข

แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางการแพทย์สามารถใช้ได้ทั้งแอลกอฮอล์แปลงสภาพบางสูตร และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70 ดีกรี ถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่ถูกนามาใช้ประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด เช่น เมทานอล เอทานอล ไอโซโพรพานอลแอลกอฮอล์ที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้ผลิตเป็นน้ายาสาหรับล้างแผล ฆ่าเชื้อโรค เป็นตัวทาละลายในยาแก้ไอ

 

3.การนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

แอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสามารถใช้ได้ทั้งแอลกอฮอล์แปลงสภาพบางสูตร และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี ถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 ดีกรี แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่ถูกนามาใช้ประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด เช่น เมทานอล เอทานอล ไอโซโพรพานอล บิวทานอล เพนทานอล แอลกอฮอล์ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตอะซิโทน เป็นตัวทาละลายเช่น การ ผลิตสีหมึกพิมพ์ น้ามัน ขัดเงา สาร เ คลือบผิว สารเคลือบแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี เป็นสารทาความสะอาดชิ้นงาน เช่นการทาความสะอาดชิ้นงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี และแอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี เนื่องจากเนื่องชิ้นงานต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนหลังทาความสะอาดแล้ว

 

4.การนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์อาจเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 ดีกรี หรือเรียกว่า Anhydrous Ethanol หรือแอลกอฮอล์ที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งต้องผ่านการปรับปรุงคุณลักษณะก่อนโดยการเพิ่มค่าออกเทน หรือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนตรัสออกไซด์ บางชนิดก่อน แอลกอฮอล์ที่นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสามารถประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ โพรพิวแอลกอฮอล์ และบิวทิลแอลกอฮอล์

 

การนำเข้า การส่งออก และการผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศ

ประเทศไทยมีการใช้แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง แอลกอฮอล์ที่นามาใช้มีทั้งได้มาจากการผลิตภายในประเทศและแอลกอฮอล์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ และยังมีการส่งแอลกอฮอล์บางส่วนที่ผลิตได้ภายในประเทศออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

1. การนำเข้าแอลกอฮอล์

ข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่า ประเทศไทยนาเข้าแอลกอฮอล์ทั้งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ข้อมูลการนาเข้าประกอบด้วย ประเภท และนิยามของผลิตภัณฑ์ที่นาเข้า ดังแสดงในตารางที่ 2 พิกัดอากรแอลกอฮอล์ที่ทางโครงการให้ความสาคัญ ประกอบด้วย 2 พิกัด ได้แก่ 

- 2207.10.00 เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

- 2207.20.11 เอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 99


จากข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่าในปีพ.ศ. 2557 มีการนาเข้าแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 และมีปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 3 และ

แสดงในรูปที่ 1

ตารางที่ 2 พิกัดอากรของแอลกอฮอล์ที่นาเข้าและส่งออกในประเทศ

 

ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปีพ.. 2550 – 2559 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม)

 

 

รูปที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปีพ.. 2550 – 2559 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม)

 

 
2.
การส่งออกแอลกอฮอล์

ข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่า ประเทศไทยส่งออกแอลกอฮอล์ทั้งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ข้อมูลการส่งออกประกอบด้วย ประเภท และนิยามของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก แต่ในที่นี้จะเป็นพิกัดเดียวกับการนำเข้าซึ่งเคยได้แสดงในตางรางที่ 1 พิกัดอากรแอลกอฮอล์ที่ทางโครงการให้ความสาคัญ ประกอบด้วย 2 พิกัด คือ 2207.10.00 และ2207.20.11 ซึ่งเป็นพิกัดเดียวกับการนำเข้าจากข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่าในปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการส่งออกแอลกอฮอล์แปลงสภาพ และกลับมาส่งออกอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางที่ 4 และแสดงในรูปที่ 2


ตารางที่ 
4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปีพ.. 2550 – 2559 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม)
รูปที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปีพ.. 2550 – 2559 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม)จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าการส่งออกแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง และไม่มีการส่งออกแอลกอฮอล์ประเภทเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 99 ในปี พ.ศ. 2557

จากข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของกรมศุลกากรพบว่า ประเทศไทยส่งออกเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพในปริมาณที่มากกว่าการนาเข้าประมาณ 10 เท่า ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ที่แปลงสภาพแล้วมีปริมาณการนาเข้าที่สูงกว่าส่งออกอยู่มาก


3.การผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก สามารถนำวัสดุเหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์จากกระบวนการผลิตทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีจากรายงานสถานการณ์เอทานอลปี พ.ศ. 2558 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย การผลิตแอลกอฮอล์ของไทยถือเป็นอันดับ 6 ของโลก มีโรงงานแอลกอฮอล์ที่เปิดดาเนินการแล้ว21 แห่ง กาลังการผลิตรวม 4.4 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อเตรียมเปิดดำเนินการอีก 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 1.2 ล้านลิตรต่อวัน สำหรับระยะเวลาการผลิตต่อปีประมาณ 33 วัน และระยะเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 330 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะปิดซ่อมบำรุงในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จำนวนโรงงานและกาลังการผลิตแอลกอฮอล์ปี พ.. 2558 

โดยการผลิตแอลกอฮอล์ของไทยในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 1,173.8 ล้านลิตร หรือเฉลี่ย 3.2 ล้านลิตรต่อวัน โดยเป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากน้าตาล 759.2 ล้านลิตร จากน้ำอ้อย 68.8 ล้านลิตร และจากมันสำปะหลัง 346.0 ล้านลิตร คิดเป็นสัดส่วน 64.7 : 5.8 : 29.5 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 สาหรับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ พบว่าใช้กากน้ำตาล 3.2 ล้านตัน น้าอ้อย 0.9 ล้านตัน และมันสาปะหลัง 2.2 ล้านตัน ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 นอกจากนี้ยังมีการขออนุญาตนำน้ำอ้อยมา

ผลิตแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากน้ำตาลมีราคาต่ำ

ตารางที่ 6 ปริมาณวัตถุดิบและกาลังการผลิตแอลกอฮอล์จาแนกตามวัตถุดิบ 

ตารางที่ 7 ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแอลกอฮอล์

 

การผลิตกากน้าตาลในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ดังแสดงในรูปที่ 8 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาลปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวมาเป็นพืชที่ใช้น้าอ้อยเช่น อ้อยและมันสาปะหลัง แนวโน้มปี 2559 คาดว่าผลผลิตอ้อยอยู่ที่ประมาณ 109.9 ล้านตัน เพิ่มขั้นจากปีก่อนร้อยละ 3.4 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและผลผลิตต่อไร่อาจใกล้เคียงกับปีก่อน

ตารางที่ 8 พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงาน

 

การผลิตกากน้าตาลในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ดังแสดงในตารางที่ 9 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาลปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวมาเป็นพืชที่ใช้น้าอ้อยเช่น อ้อยและมันสาปะหลัง แนวโน้มปี 2559 คาดว่าผลผลิตอ้อยอยู่ที่ประมาณ 109.9 ล้านตัน เพิ่มขั้นจากปีก่อนร้อยละ 3.4 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและผลผลิตต่อไร่อาจใกล้เคียงกับปีก่อน

ตารางที่ 9 พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังประมาณ 9.0 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 32.4ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ดังแสดงในตารางที่ 10 และในปี พ.ศ. 2559 คาดว่าจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสาปะหลังลดลงมาอยู่ที่ 8.9 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 31.8 ล้านตัน เนื่องจากราคามันสำปะหลังมีแนวโน้มลดลง เพราะจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงลดการนำเข้า จึงทาให้มีการลดพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ผลผลิตต่อไร่อาจจะลดลงจากเดิม เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในช่วงเริ่มการเพาะปลูก

ตารางที่ 10 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันสาปะหลัง

 

การใช้งานแอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน โดยแอลกอฮอล์ที่มีการใช้งานภายในประเทศส่วนใหญ่แล้วได้มาจากกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ทาให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เป็นผลผลิต และจึงนาแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ไปเติมสารเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับการนาไปใช้งานต่างๆ ซึ่งจะเรียกว่า แอลกอฮอล์แปลงสภาพ นั่นเองต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์ของไทยที่ผลิตจากกากน้ำตาลเฉลี่ยประมาณ 24.53 บาทต่อลิตร(ราคาน้าตาลเฉลี่ย 3.59 บาทต่อกิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามราคากากน้ำตาลที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามความต้องการการผลิตแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น สาหรับต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากหัวมันสดเฉลี่ย 23.52 บาทต่อลิตร (ราคาหัวมันสาปะหลังเฉลี่ย 2.15 บาทต่อกิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนต้นทุนการผลิตแอลกอลฮอล์จากมันส้นเฉลี่ย 26.43 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ราคาหัวมันสำปะหลังเฉลี่ย 6.81 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากไตรมาส 2 และ 3 ราคามันสำปะหลังอยู่ในระดับสูง ตามความต้องการของจีนที่เพิ่มขึ้น จากต้นทุนการผลิต ดังแสดงในตางรางที่ 11

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์1) การผลิตโดยองค์การสุรา

องค์การสุราฯ เป็นผู้ที่สามารถผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียวโดยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่มีการใช้งานภายในประเทศ ได้แก่ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี และสำหรับแอลกอฮอล์แปลงสภาพ อาทิเช่น แอลกอฮอล์หัว-หาง และแอลกอฮอล์ 70 ดีกรี (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) ซึ่งมีจำนวนและปริมาณการจำหน่ายของแอลกอฮอล์ ของปี พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 12 และจากข้อมูลพบว่าในปีพ.ศ. 2558 องค์การสุรามีจาหน่ายผลิตภัณฑ์แทบทุกประเภท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ดังแสดงในรูปที่ 1 – 24

ตารางที่ 12 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจาหน่ายประจาปี พ.. 2558 ขององค์การสุราฯรูปที่ 3 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ปี พ.. 2557-2558


 

ตารางที่ 13 การจำหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุรา ปี 2558-2559อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ประกอบด้วย 6 อุตสาหกรรม ได้แก่

- อุตสาหกรรมยา เช่น ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน และกิจการทางการแพทย์

- อุตสาหกรรมอาหาร เช่น น้าส้มสายชู ซอสปรุงรส และอาหารสัตว์

- อุตสาหกรรมเครื่องสาอางค์ เช่นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

- อุตสาหกรรมเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

- อุตสาหกรรมสุรา เช่น เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

- อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสี ผลิตภัณฑ์ผ้าเย็น


อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง และอุตสาหกรรมอาหาร ตัวอย่างลูกค้าที่สาคัญขององค์การสุราฯ ได้แก่ บจก. ขายยาเพ็ญภาค บจก. แอลเอฟ บิวตี้ บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ลูกค้าขององค์การสุราฯ ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มการแพทย์ เภสัชกรรม และสาธารณสุข กลุ่ม เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสุรา และกลุ่มอื่นๆ ตัวอย่างลูกค้าสาคัญขององค์การสุราฯ ดังแสดงในตารางที่ 14


ตารางที่ 
14 ลูกค้าสาคัญขององค์การสุราไตรมาสที่ 1-2559

 

2) การผลิตโดยบริษัทเอกชน

วัตถุดิบที่ใช้สาหรับผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ของบริษัทเอกชนได้แก่ กากน้าตาล กากน้าตาลและอ้อย มันสาปะหลัง และมันสาปะหลังและกากน้าตาล ดังแสดงในตารางที่ 15 และ

โรงงานเอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างดังแสดงในตารางที่ 16 และโรงงานน้าตาลที่ขออนุญาตผลิตแอลกอฮอล์อีก 13 โรงงาน ดังแสดงรายละเอียดใน

ภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 15 ประมาณการกาลังผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ของบริษัทเอกชน ปี พ.. 2559

  
ตารางที่ 16 โรงงานเอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง

 

 

การนำแอลกอฮอล์ไปใช้ ได้แก่ การนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์แบ่งออกเป็น 2 เกรด ได้แก่

- เกรดอุตสาหกรรม เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี (Hydrous Ethanol)

- เกรดเชื้อเพลิง เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี (Anhydrous Ethanol)

 

ส่วนในต่างประเทศแบ่งเแอลกอฮอล์เป็น 4 เกรด ได้แก่

- แอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุด (The Purest) เป็นแอลกอฮอล์สาหรับผลิตเครื่องดื่มผลิตจากการหมัก ข้าวโพด ข้าวสาลี

- แอลกอฮอล์สาหรับผลิตอาหาร (Purer) เป็นแอลกอฮอล์ที่มีโลหะหนักปนอยู่ในปริมาณที่จำกัด ผลิตได้ทั้งกระบวนการหมักและกระบวนการสังเคราะห์

- แอลกอฮอล์สาหรับอุตสาหกรรม (Pure) ผลิตได้ทั้งกระบวนการหมักและกระบวนการสังเคราะห์ และผ่านการกำจัดสารปนเปื้อนออก

  • S. Pharmacopoeia แอลกอฮอล์สาหรับเภสัชตารับของประเทศสหรัฐอเมริกา1 ซึ่งต้องมีการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงสาหรับระบุค่าปนเปื้อนที่มีอยู่อย่างจากัดตามแต่ชนิด
  • National Formulary เป็นแอลกอฮอล์ที่มีสารปนเปื้อนอยู่ 20 – 25 ส่วนในล้านส่วน

- แอลแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณของสารปนเปื้อนมากที่สุด (Not-as-pure) เช่น แอลกอฮอล์ประเภทเชื้อเพลิง

 

การวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการใช้งานแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มความต้องการการใช้แอลกอฮอล์ในประเทศไทยน่าจะยังมีปริมาณสูง สังเกตจากข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมุลค่าการส่งออก 10 อันดับของประเทศไทย 5 ปีย้อนหลัง2 ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ตั้งแต่พ.. 2555-2559จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนมากล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยในการผลิตทั้งสิ้น เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น

โพสล่าสุด

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...

โพสที่เกี่ยวข้อง

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...