L CLEAN SPRAY มีแอลกอฮอล์ กี่เปอร์เซ็น

ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100% มีเปอร์เซ็นแอลกอฮอล์ที่ 68.7 เหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อโรค