ผลิตภัณฑ์ L CLEAN SPRAY ที่แจกคือขนาดทดลองใช้ หรือขนาดที่จำหน่ายจริง

ผลิตภัณฑ์มี 2 ขนาด คือ ขนาดบรรจุ 50 ML และ 200 ML มีทั้ง 2 ขนาดที่ใช้เป็นสินค้าตัวอย่าง เพื่อการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายจริง สังเกตุจากข้างกระป๋องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์จะมีคำว่า “สินค้าตัวอย่างห้ามจำหน่าย” แต่ทั้งหมดเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน