แอลกอฮอล์ของ LDO ต่างจาก แอลกอฮอล์ในท้องตลาดอย่างไร

L CLEAN SPRAY ผลิตจากแอลกอฮอล์ Food grade (ใช้ผสมอาหาร) และ Pharma grade (ใช้ในวงการแพทย์และเภสัชกรรม) ไม่มีสารเคมีเจือปนซึ่งมีความปลอดภัย แต่แอลกอฮอล์ในท้องตลาดจำนวนมากเป็น isopropyl alcohol มีสาร Toxic (สารพิษ) เพราะลดต้นทุนการผลิต