ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 6 รายการ

               องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 6 รายการดังนี้

                              1. รถยนต์ทะเบียน 81-6150 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU
                              2. รถยนต์ทะเบียน 82-0526 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อ ISUZU
                              3. รถยนต์ทะเบียน 82-0527 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อ ISUZU
                              4. รถยนต์ทะเบียน 82-0528 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้อ ISUZU
                              5. รถยนต์ทะเบียน 81-4301 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง) ยี่ห้อ ISUZU
                              6. รถยนต์ทะเบียน 81-4302 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง) ยี่ห้อ ISUZU

               ผู้สนใจติดต่อขอลงทะเบียนรับรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล ได้ที่แผนกพัสดุ กองคลัง
               องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้มีสิทธิ์เข้าสู้ราคา ต้องลงทะเบียนตามแบบที่องค์การสุราฯ กำหนด และยื่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3854-2482, 063-852-9058 ในวันและเวลาทำการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ