ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ระดับบริหาร

         ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ และตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563  แล้ว นั้น

         บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ     แนบท้ายประกาศนี้ 

(เอกสารแนบ)