ประกาศประกวดราคาซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอกจำนวน 10,000 ใบ

                ประกาศประกวดราคาซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอกจำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดการประกวดราคาตามเอกสารแนบ

 

ประกาศประกวดราคา

 

เอกสารประกวดราคา

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)