เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก

                 ตามประกาศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการการจ้างควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร ได้มีหนังสือ พิเศษ 01/2562 , พิเศษ 02/2562 และ พิเศษ 03/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา  นั้น
                 เนื่องจากมีผู้เสนอยื่นเอกสารเพียงรายเดียว คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามข้อ 150 คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอพิจารณายกเลิกการจ้างควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก ครั้งนี้  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงขอยกเลิกการดำเนินการยกเลิกการดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก ดังกล่าว

เอกสารแนบ