ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งระบบ Transaction Management (เครื่องบรรจุรถแท็งก์)

                 ตามที่ องค์การสุรา ได้มีโครงการ จ้างงานติดตั้งระบบ Transaction Management (เครื่องบรรจุรถแท็งก์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานติดตั้งระบบประมวลผลรายงาน Transaction Management จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เอกสารแนบ