ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อรับส่งพนักงานองค์การสุราฯ จากองค์การสุราฯ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง ชุมชนโรงงานสุรา จังหวัดพระนครศรีอยุทธยาและจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ