เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อปีปบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอก จำนวน 100, 000 ใบ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ