ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ