ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2563-2567

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2562-2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562

นโยบายการลดกระดาษ

การทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562-2565

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561-2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561-2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2560-2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559-2563

พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิต

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan

แผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต

นโยบาย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2561

โครงการลงทุนที่สำคัญ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

ข้อสังเกตุหรือประเด็นปัญหาผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

การปฏิเสธการรับผิด

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์

นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์การสุรา

นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

นโยบายอุปกรณ์พกพา

นโยบายสิ่งแวดล้อม