ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2564-2570

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2563-2567

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563

โครงการลงทุนที่สำคัญปี 2562

แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2562-2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562

การทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562-2565

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561-2565

โครงการลงทุนที่สำคัญปี 2561

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการฝึกอบรมบุคลากร

ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การสุราฯ พ.ศ 2561

พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิต

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan

แผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต

นโยบาย

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2562

นโยบายลดกระดาษ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (GRC)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2561

สวัสดิการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

ข้อสังเกตุหรือประเด็นปัญหาผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์

นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศองค์การสุรา

นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

นโยบายอุปกรณ์พกพา

นโยบายสิ่งแวดล้อม