ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

            ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา แล้วนั้น
            บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ